Energetický audit

Energetický audit

Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva, vypracovaného odborne spôsobilou osobou podľa § 13 v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu zákona 321/2014 Z. z. Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

EHB Meridian s.r.o.