EHB Meridian s.r.o.

Trenčianska 37, 821 09 Bratislava


Ponúkame služby:

• Energetický audit

• Energetická certifikácia budov

• Stavebný dozor

• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

  

ENERGETICKÝ AUDIT

Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva, vypracovaného odborne spôsobilou osobou podľa § 14 v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona 321/2014 Z. z. Vykonávať energetický audit v zmysle tohto zákona môžu iba odborne spôsobilé osoby zapísané do zoznamu energetických audítorov na portáli Ministerstva hospodárstva SR.

 

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb. Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

 

Písomná správa z energetického auditu obsahuje:

 • Opis a zhodnotenie súčasného stavu predmetu auditu
 • Materiálové a energetické bilancie
 • Návrh opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, prevádzok alebo zariadení
 • Ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení zahŕňajúce vyčíslenie investičných nákladov a určenie návratnosti investícií
 • Vytvorenie súboru opatrení odporúčaných na realizáciu

 

Energetický audit môže byť spracovaný aj bez legislatívnej povinnosti na žiadosť objednávateľa, ktorým môže byť okrem veľkého podniku aj malý alebo stredný podnik, orgán verejnej správy, spoločenstvo vlastníkov bytov a pod.

ÚČELOVÝ ENERGETICKÝ AUDIT

je energetický audit vypracovaný odborne spôsobilou osobou primerane podľa § 14 v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona 321/2014 Z. z. s prihliadnutím na účel energetického auditu. Zvyčajne sa jedná o energetický audit, ktorý je súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov, či iných podporných programov. Predmetom energetického auditu  v takomto prípade opatrenia na úsporu energie, na ktoré objednávateľ auditu plánuje žiadať o NFP a obsah správy z auditu je doplnený v zmysle patričnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby. Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát.

Je povinná

 • pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
 • pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
 • pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát

 • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,5a)
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť, 
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Energetické hodnotenie 

Projektovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov. Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy budovy.

Normalizovaným energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním s použitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajších klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí budovy, o spôsobe jej užívania a s použitím údajov o skutočnom vyhotovení jej stavebných konštrukcií a údajov o jej technickom systéme.

Výsledkom energetického hodnotenia je integrovaná energetická hospodárnosť budovy, ktorá je podkladom na zatriedenie budovy do energetickej triedy.

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Ultranízkoenergetickými budovami (horná hranica energetickej triedy A1)

musia byť po 31. decembri 2015 všetky nové a významne obnovované budovy.

Budovami s takmer nulovou potrebou energie (horná hranica energetickej triedy A0)

musia byť

 • po 31. decembri 2018 všetky nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci
 • od 31. decembra 2020 všetky nové budovy

EHB Meridian s.r.o.